test

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương, Necklaces & Pendants. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Vỏ Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sau
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1042
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1042
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 57
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1042

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1042

18KGiá: 24.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1290
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1290
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel,bezel
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1290

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1290

18KGiá: 31.700.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1289
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1289
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0,58
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1289

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1289

18KGiá: 29.800.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1291
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1291
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1291

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1291

18KGiá: 42.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1716
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1716
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,Bezel&Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1716

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1716

18KGiá: 21.900.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1270
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1270
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&Bezel
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1804
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1804
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 68
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,prong&Bezel
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1804

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1804

18KGiá: 27.200.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1283
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1283
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1283

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1283

18KGiá: 21.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1293
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1293
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1293

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1293

18KGiá: 39.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1294
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1294
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1294

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1294

18KGiá: 36.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1316
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1316
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1591
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1591
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1427
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1427
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 101
Tổng trọng lượng (carat): 0,87
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1422
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1422
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 161
Tổng trọng lượng (carat): 1.92
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1443
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1443
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1441
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1441
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1433
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1433
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 0.47
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1420
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1420
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 119
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1439
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1439
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1431
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1431
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 63
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1436
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1436
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 65
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1442
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1442
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá gốc: 14.900.000 VND
Giá giảm: 13.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1428
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1428
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,bezel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1425
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1425
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG